X
تبلیغات
رایتل

دو کس مردند و حسرت بردند

۱: آنکه داشت و نخورد

۲: آنکه دانست و نکرد