هفته نامه هرمزگان فردا با رویکرد فرهنگی  -  اجتماعی با مدیر مسئولی راحیل احمدی پور به چاپ رسید.