X
تبلیغات
زولا

و‌َختی خیلی کوِچکروم زیاد لهر عومو ما مرفته و پهلو چوکی شو ون ممند.‌مورتو زیاد امه گپ ته نهه . به او زمون چوک خاشیه ولی پتو شو نهه دو تا که شو سر کنیم .یه شو که شو سردی و نئشی شهند به ایکو مورتو :بره یه تا پتو خاش بیا بی خوت تا شوون ایهمه کلومچ نبی . با خوم که فکر امزه امدونست اگه به مم ما بگم که ناوالت پتوش واگرم بیارم تو لهر ایشو ... په چه

بکونوم... خا ... امدونست.

جکیدم تو لهر خومون همه شو خوورن استاکو استاکو وامش وامش رفتم تو کنچیلی یه تا پتو همو طوری امسید و در رفتم .تو دلم چکک خاشه که دگه شوون چکو نازنم .مورتو تا ایدی پتو مرگین اگی: ای پتو هاده بی مه که گپترم تو او پتو مال مه واگه یه تا سیس همو طوری ایکه به ماو پتوو ایسی .

شو خلاصه زیر پتو خافتیمو تا مدی صب همو کوچک سغ که کرم ایزدن هندن جون رو پتو ما که گر مورتون خافتن و هر چه کرمن رختن روش .ا بد شانسی ما مم ما همو رو صب هنده به هوا زن عومو ما تا برن بازار . هندو پتو نازنین خو ایدی که سغ کرمی روش چغل اخاردن و کیف نکردن . یه تا جیغ اول کار ایزه ره یه تا مهر خاش ایوا و که نه جون ما ... ما ام نه خو ناز . مدی که مهری درد ناک پشت کمرم نخاردن ...جک امگه . اگی:هرس کره خر دیوس پتو اسیدن ادواردن تا سغ کرمی روی بخاوت . بی ما ایشوت تا ایتونست.

ما وا هر زور ضربی هسته ازیر مهری بخو مکنت و دو لوو دیریا ...

باغ خو فکر موزه ای پتو ایکه ارزش ایشسته که بی ما بزنت تا سیا بشیمو خیط جلو چوکون .(ما هم جون و کله داغ) امگو حالا که ایطو کان ارم تا بخوم بکردم تو دیریا . رفتم امزه وا دیریا هر چی ما ره غرک مونابو . نه سر ده سر جلو بودرم و بکی موناخا . پا بر که نگام که امدی خلایک جم بودن امگو شاید دعوا معوایی بودن . چن تا شو هندن تو هو جار مه شازه: موک .. موک

امدونست که به هوا مه هندن .بی خوم امگو ایوالله ارزش اتهه که ایشو بخاطرت وا هو شوزدن تو ای هوا ... دلم خاش و خنده نه لووم

امگو حالا که ایطو کان په باشتا بشته برم . رفتم دیریا ته اوشو ام همه نه دنبالم . همی طو حال مکه که امدی یه تا کایک پلوم ووستا . ناخدا اگیت: پسکه خر ... ای حالا کارن وا تو مم ایجا غش ایکردن ... هندی به خوت بکشی

امدونست که گازی گپن . دست ما شوگه او شو وا تو کایک . امدی که اوهو... مم ما تو کایک کفتن او کف اکردن شوتی رفتم زیر کچکی امگفت او هو خنک وا روش امزه ... چشمون خو واز ایکه و گریخ ایکه و ایگو : رودم تو زنده ای ...

۱۳۸۶/۷/۱۲ ساحل خواجه عطاء


کرابو(Karaboo):اسب آبی. تقریبا چهل سال پیش این موجودات به کنار سواحل بکر بندرعباس می‌آمدند و آنجا استراحت می کردند .قدیمی‌ها خوب بیاد دارند.


کربه( Karba ): آفتابه ای که از گل ساخته میشد و مورد استفاده ی مردم بود.

ووغار ( Wughar):جزر. پایین رفتن آب دریا

سَمِر( Samer): معلق و پا در هوا. بی ثبات . (بیشتر این اصطلاح را ماهیگیران در مواقعی به کار می برند که قایق را بدون لنگر انداختن روی دریا شناور می سازند . )

تک( Tak):حصیری که با برگهای درخت خرما بافته می شود.

لوار( Laowar): به بادی گفته میشود که بسیار خشک و داغ است و معمولا از شمال به جنوب می وزد .

کفورک( Kaafuork):شوره ای که به لباس و پوست می نشیند .

رونگ( Rong): موجهای بزرگی که که زیر سطح آب هستند و هنوز نوک قله اش سفید نشده و کف نکرده است.

گنجر ( Genjer): عروس دریایی. این موجود به هنگام خطر از خود شیره ای تولید می کند که پوست را به مدت زیادی به خارش می اندازد و برای کسانی که پوست حساسی دارند عواقب بیشتری نیز دارد . (جنگر و خنجر هم گفته میشود )یک نوع چسب گیاهی هم به همین نام است.

خارشنگ( Kharsheng): آبشش ماهی . بیشتر ساحل نشینان از روی خارشنگ ماهی تشخیص می دهند که ماهی تازه است یا نه .


شعر هم اگر گفته باشم که بدتر

نه علی بهداشت می داند

نه بورخس.

ماه در شب خردی ستاره ها را حذف می کند

من

شکل نان می کشم

جان می کشم.

چه حرفهایی

چه شعر هایی

کسی مرا درک نمی کند

کسی مرا خر نمی کند

کسی مرا در * نمی کند

خب حسابی

درکت کنند که زنده نیستی

خرت کنند که ناراحت می شوی

درت کنند که بر نمی گردی گم می شوی.

چشم براهم تا خدا بیاید

دست بر صورتم بکشد

و اگر دستش به دماغم خورد نگوید اووووووووووووو...

چشم براهم به اینکه گفتم نه

تا کسی به دیدنم بیاید

کسی که مهربان تر است

تا نبینم چرکین و زخمی دستی را.

چه حرفهایی چه شعر هایی

به کلاس اول که می رود یادم

سخت کتک می خورم

که شلوارم بی آنکه آرزو کنم خودش خیس میشد.

من در کنج این دنیای بزرگ تنها هستم

چه حرفهایی

شعر هم اگر باشد دیگر نمی زنمش

زنم را می گویم.

*(منظور بیرون کردن است)

۱۳۸۴/۳/۱۶ اتاقک سرد ارث پدری